Agenda en stukken voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 9 november 2017 vindt een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering is om 20.00 uur in ons clubhuis.

Een extra ALV is noodzakelijk omdat Robbert Keijer heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Bart Ranke (voorzitter Jeugd Commissie) heeft zich beschikbaar gesteld als 5e bestuurslid.  en neemt inmiddels ook al deel aan de bestuursvergaderingen. Deze verandering dient echter wel formeel door de ALV te worden bekrachtigd.

Tevens willen wij de extra ALV tevens gebruiken voor enkele andere agendapunten (link naar Agenda), waaronder:
1. Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt voor de statuten en het huishoudelijk reglement te vernieuwen conform het vernieuwde model van KNLTB. Hierin zijn onder meer alle bepalingen opgenomen die door de KNLTB verplicht worden gesteld, alsmede de wettelijk verplichte bepalingen en een aantal bepalingen dat weliswaar niet wettelijk verplicht is, maar waarvan de KNLTB adviseert om deze in de statuten op te nemen. Het bestuur wenst de statuten te veranderen om hiermee up to date te zijn qua vereiste wettelijke en KNLTB-verplichtingen. Met de voorgestelde statuten als huishoudelijk reglement krijgt de club meer kaderstelling om beleid en uitvoering vorm te geven in plaats van vastgelegde regels, die gevolgd moeten worden of die formeel tot aanpassing van statuten of huishoudelijk reglement dienen te leiden. Hetgeen in het verleden niet goed is nageleefd. Het duidelijkste voorbeeld is dat in het huidige reglement een aantal commissies worden omschreven met een vast takenpakket. In het nieuwe reglement wordt dit vrijgelaten aan de ALV en bestuur, waardoor een wijze van taakverdeling die minder aan commissies gebonden is, mogelijk wordt.

Zie onder link naar de relevante stukken:

Toelichting voorstel statuten en huishoudelijk regelement wijziging 2017
Voorstel statuten oktober 2017
Voorstel nieuw huishoudelijk reglement

2. Ontwikkelingen in de club
Het bestuur wil in een open gesprek met de leden van gedachten wisselen over de ontwikkelingen voor de komende jaren voor onze club. In deze ALV willen we enkele ideeën toetsen en leden de kans bieden om suggesties voor de beleidsspeerpunten aan te dragen. Punten die vanuit bestuur in ieder geval besproken worden zijn: verbetering park, communicatie met leden, ICT, verbetering clubhuis en inzet van leden als vrijwilligers. Er worden op deze vergadering geen specifieke beleidspunten in stemming gebracht. Het kan wel zo zijn dat naar aanleiding van reacties van leden besluiten worden gevraagd in de eerstvolgende ALV.

Wij hopen op een hoge opkomst van leden,  omdat deze vergaderingen het moment zijn waarop leden met elkaar keuzes maken en in dialoog kunnen over de toekomst van onze club. Conform onze huidige statuten kan een stemming over wijziging van statuten alleen plaats vinden als 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig. Mochten we dit aantal leden niet halen, dan zal er een tweede BALV op donderdag 23 november 2017 worden gehouden.

Vriendelijke groeten
namens Het Bestuur,
Paul Geerts